කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 652257716

   +94 652257570

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ඇමි. ඇස්. නිහාරා මවිජූඩි මිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 652257570 +94 776179685
එ සි අහමඩි අෆ්කර් මහතා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 652258426 +94 779692588 
එස් එචි නෙවිෆීක් මහතා ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +94 652257384 +94 773581274
   
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
  පරිපාලන නිලධාරී  
පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)  
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්  
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්    
Scroll To Top