අපගේ දැක්ම

සිරිලක වාණිජ අගනගරයේ විශිෂ්ඨතම මහජන සේවාදායකයා බවට පත් වීම

අපගේ මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා යහපාලන මූලධර්ම අනුගමනය කරමින් කොළඹ ජනතාව තෘප්තිමත් වන ලෙස ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී අයුරින් ඉටු කර දීම
 
Location and Area :

The Koralai Pattu West Divisional Secretariat is one of the 14 Divisional Secretariats in Batticaloa district. It is divided in to 08 G.N. Divisions. It is located at 34km from Batticalo Town. The population of the division is with 8005 families 12174 Males and 12419 Females. Most people of this division engaged Agriculture, Business and fisheries sector are occupied the second and third place respectivel

 Boundaries :

North :Koralaipattu Central DS area.                             East :Koralaipattu Central area (Semmanodai, Mavadichenai, Brainthuraichenai) 

South :Koralaipattu area (Meeravodai Tamil)                  West: Koralaipattu South area (Kallichai)

 Administration Division :

1) 207 Meeravodai  Muslim West                             2) 207A Mancholai                                       3) 207B Meeravodai Muslim East  

4) 208 Oddamavadi-03                                            5) 208B Oddamavadi-01 South                      6) 208B/2 Oddamavadi-01 North 

7) 208C Oddamavadi-02                                         8) 210B Paper Town

Population :

The Koralai Pattu West Divisional Secretariat has a population of 24593. Density of population is 4120 Persons per square Km. in Koralai Pattu West DS Division. A high density of population exists at Paper Town 210B GN Division and lowest density of population is at Oddamavadi-02 208C GN Division. The population is divided by major 5 groups. There are Tamils, Muslims, Burgers, Singhalese and others.

 

Role performed at Koralaipttu West Oddamavadi Divisional Secretariat

S.No

Name of the Divisional Secretaries

Period

1.       

Mr. MAC. Sathikeen (AGA)

1991

2.       

Mr. AKM. Uthumalebbe (SLAS)

1991.05.01 – 1992.12.26

3.       

Mr. S. Sinnaiya (SLAS)

1992.09.03 – 1995.02.02

4.       

Mr. AM. Thajudeen (SLAS)

1995.02.03 - 1997

5.       

Mr. MAM. Niyas (SLAS)

1997 - 1998

6.       

Mr. K. Balasubramaniyam (SLAS)

1998 - 1999

7.       

Mr. S. Muralitharan (SLAS)

1999 - 2000

8.       

Mr. MAM. Niyas (SLAS)

2000 - 2001

9.       

Mr. V. Thavaraja (SLAS)

2001 – 2005.04.19

10.   

Mr. V. Yoosuff (SLAS)

2005.04.20 - 2006

11.   

Mrs. Nihara Moujooth (SLAS)

2006 – 2006.12.11

12.   

Mr. MTM. Noufal (SLAS)

206.12.12 – 2007.07.01

13.   

Mr. J. Liyakath Ali (SLAS)

2007.07.02 – 2008.09.21

14.   

Mr. S. Hilmy (SLAS)

2008.09.23 – 2010.09.16

15.   

Mr. MC. Ansar (SLAS)

2010.09.16 - 2014.06.13

16.   

Mr. SLM. Haniffa (SLAS) acting

2014.06.13 - 2014.06.24

17.   

Mr. MM. Noufal (SLAS)

2014.06.25 - 2017.02.28

18.   

 Mrs. MS. Silmiya (SLAS)  2017.03.01 - 2017.10.30

19.   

 Mrs. MS. Nihara Mawjooth (SLAS)  2017.10.31 - up to now
 
Scroll To Top